Nirodharam

พระธรรมเทศนา เนื่องใน งาน อาจริยบูชา พระอาจารย์นันทญาณี กาล 63 ปี

24 เมษายน 2560
ที่
ชื่อเรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1

ความสุข

Download
2

ศาสนาวัตถุนิยม

Download
3

รู้แล้วไม่พาล

Download
4

อาคันตุกะ

Download
5

อยู่จุดไหนในทางของพระพุทธเจ้า

Download
6

ลำดับแห่งความดี (1)

Download
7

ลำดับแห่งความดี (2)

Download
8

มันเป็นคู่ของมัน แต่ต้องเลือกใส่ใจ

Download
9

สัญลักษณ์ของความตาย

Download
10

วิธีทำประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น

Download
11

ศีล และปัญญา (1)

Download
12

ศีล และปัญญา (2)

Download
13

วิสาขสูตร วิปัลลาสสูตร

Download
14

สอนการเดินจงกรม

Download
15

กรรมฐานกระดูก

Download
16

เสียงธรรม (1)

Download
17

เสียงธรรม (2)

Download