Nirodharam

สาธยายมนต์
ที่
ชื่อเรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1
ทำวัตรเช้า บาลี แปล ไทย
Download
2
ทำวัตรเช้า รตน บาลีล้วน
Download
3
ทำวัตรเช้า บาลีแปลไทย บทสวดพิเศษ
Download
4
ทำวัตรเย็น บาลีแปลไทย
Download
5
ทำวัตรเย็น บาลี
Download
6
ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
Download
7
สวดมนต์เชิญเทวดา
Download
8
มงคลสูตร
Download
9
นัตถิเม
Download
10
รัตนะ
Download
11
อะภะยะปริตต์ ( ยันทุน )
Download
12
บทส่งเทวดา
Download
13
ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
Download
14
อริยมรรคมีองค์ 8
Download
15
เขมาเขมะสะระณะทีปิกะคาถา
Download
16
โอวาทปาฏิโมกขคาถา
Download
17
ภัทเทกะรัตตะคาถา
Download
18
อริยธนคาถา
Download
19
ธัมมะคาระวาทิคาถา
Download
20
ติลักขณาทิคาถา
Download
21
ปฐมสังคัยหสูตร
Download
22
นันทิขะยะสูตร
Download
23
ทวัตติงสาการะปาฐะ
Download
24
กะระณียะเมตตาสูตร
Download
25
คำไหว้พระพุทธเจ้า 7 พระองค์
Download
26
แสดงโทษแห่ง โลภะ โทสะ โมหะ
Download
27
พระพุทธภาษิตว่าด้วยความอดทน
Download
28
คาถานมัสการพระพุทธสิหิงโค
Download
29
ปฐมพุทธภาษิต และปัจฉิมพุทธโอวาท
Download
30
บารมี 30 ทัศ
Download
31
พุทธชัยมงคลคาถา
Download
32
ระลึกถึง พระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
Download
33
ระลึกถึงพระคุณของ บิดา มารดา
Download
34
ระลึกถึงพระคุณ ครูบาอาจารย์
Download
35
บทพิจารณาสังขาร
Download
36
เมตตาสูตร
Download
37
เจริญเมตตา และอธิษฐาน
Download
38
ศีล 8
Download
39
อิติปิโส
Download
40
ปลุกตื่นอย่างมีสติ
Download
41
นิพพาน (ดนตรีประกอบ)
Download
42
บิณฑบาต นิพพาน
Download
43
คาถา ชินบัญชร
Download
44
คาถา พาหุง
Download
45
นโม ทำนองอินเดีย
Download
46
พุทธัง อินเดีย
Download
47
ทำไมต้องสวดมนต์
Download

สาธยายมนต์ ปี 2558

พระธรรมเทศนาปี 2555

พระธรรมเทศนา คำเมือง ปี 2555

พระธรรมเทศนาปี 2556

พระธรรมเทศนาปี 2557

พระธรรมเทศนาปี 2558

กฐินสบายใจ นิโรธาราม 2558

กฐินม่วนใจ๋ สุทธจิตต์ 2558

นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์

facebook นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์