Nirodharam

กฐินม่วนใจ๋ อารามภิกษุณี สุทธจิตต์ ปี 2558
ที่
ชื่อเรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1
ปัญญาพาหลุดพ้น
Download
2

ต้นไม้พระพุทธศาสนา

Download
3
เทคนิครับผลกรรมดี หลีกหนีผลของกรรมชั่ว
Download
4
ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วประเสริฐสุด
Download
5
สุขของชาวบ้าน
Download
6
หนทางสู่พระนิพพาน
Download
7
ธรรมที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกะอุบาสก
Download
8
อนาถบิณฑิกเศรษฐี - อานาปานสติ
Download
9
พระราชาครึ่งบาท
Download
10
อัฏฐิกะสัญญา - ความรู้เรื่องกฐิน
Download
11
นำภาวนา ดูกระดูก
Download
12
นำภาวนา จิตฝึกได้
Download

สาธยายมนต์

สาธยายมนต์ ปี 2558

พระธรรมเทศนาปี 2555

พระธรรมเทศนา คำเมือง ปี 2555

พระธรรมเทศนาปี 2556

พระธรรมเทศนา อาจาริยบูชา กาล 60 ปี

พระธรรมเทศนาปี 2557

พระธรรมเทศนาปี 2558

กฐินสบายใจ นิโรธาราม 2558

กฐินม่วนใจ๋ สุทธจิตต์ 2558

พระธรรมเทศนา ปี 2559

นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์

facebook นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์