Nirodharam

กฐินสบายใจ นิโรธาราม ปี 2558
ที่
ชื่อเรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1
อุบาสก - อุบาสิกาที่ดี (1)
Download
2

อุบาสก - อุบาสิกาที่ดี (2)

Download
3
ฝึกลิง - ฝึกใจ (1)
Download
4
ฝึกลิง - ฝึกใจ (2)
Download
5
หลักธรรมที่ควรนำมาพิจารณา
Download
6
การตั้งจิตอธิษฐาน (1)
Download
7
การตั้งจิตอธิษฐาน (2)
Download
8
การตั้งจิตอธิษฐาน (3)
Download
9
การตั้งจิตอธิษฐาน (4)
Download
10
สังขารูปฏิสูตร
Download
11
ความจริงของกาย - ใจ
Download
12
ภู ธาตุ ความมีความเป็น
Download
13
13 หัว คือ อริยสัจสี่
Download
14
สัมมาวายาโม
Download
15
ปุจฉา - วิสัชชนา (1)
Download
16
ปุจฉา - วิสัชชนา (2)
Download
17
ปุจฉา - วิสัชชนา (3)
Download
18
ปุจฉา - วิสัชชนา (4)
Download

สาธยายมนต์

สาธยายมนต์ ปี 2558

พระธรรมเทศนาปี 2555

พระธรรมเทศนา คำเมือง ปี 2555

พระธรรมเทศนาปี 2556

พระธรรมเทศนา อาจาริยบูชา กาล 60 ปี

พระธรรมเทศนาปี 2557

พระธรรมเทศนาปี 2558

กฐินสบายใจ นิโรธาราม 2558

กฐินม่วนใจ๋ สุทธจิตต์ 2558

พระธรรมเทศนา ปี 2559

นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์

facebook นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์