Nirodharam

กฐินสบายใจ ปี 2559
ที่
ชื่อเรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1
จิตผุดผ่อง
Download
2

อายตนะ

Download
3
การเว้นจากความชั่วทั้งหมดยังประโยชน์ให้สำเร็จ
Download
4
     
5
ทำประโยชนตนและประโยชน์ผู้อื่น
Download
6
สร้างความดีให้ถึงฝั่งเพื่อความพ้นทุกข์
Download
7
บรรลุโสดาบันง่าย ๆ
Download
8
ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้นั้นเห็นธรรม
Download
9
พระพุทธเจ้าสอนความจริงของชีวิต
Download
10
โทษของกาม คุณของเนกขัมมะ (1)
Download
11
โทษของกาม คุณของเนกขัมมะ (2)
Download
12
ธรรมจักร (1)
Download
13
ธรรมจักร (2)
Download
14
ปฏิบัติธรรมอย่างไร (1)
Download
15
ปฏิบัติธรรมอย่างไร (2)
Download
16
เหตุกับผล 2 คู่ (1)
Download
17
เหตุกับผล 2 คู่ (2)
Download
18
อริยสัจ
Download
19
ทำไมต้องมีการทำบุญบ้าน
Download
20
รวมธรรม (1)
Download
21
รวมธรรม (2)
Download

ภาพงานกฐินม่วนใจ๋ สุทธจิตต์ ปี 2559

ภาพงานกฐินสบายใจ นิโรธาราม ปี 2559

สาธยายมนต์

สาธยายมนต์ ปี 2558

พระธรรมเทศนาปี 2555

พระธรรมเทศนา คำเมือง ปี 2555

พระธรรมเทศนาปี 2556

พระธรรมเทศนา อาจาริยบูชา กาล 60 ปี

พระธรรมเทศนาปี 2557

พระธรรมเทศนาปี 2558

กฐินสบายใจ นิโรธาราม 2558

กฐินม่วนใจ๋ สุทธจิตต์ 2558

พระธรรมเทศนา ปี 2559

นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์

facebook นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์