Nirodharam

กฐินสบายใจ นิโรธาราม 2557

กฐิน2557
ที่
ชื่อเรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1
หลักธรรมในการดำเนินชีวิต (1)
Download
2
หลักธรรมในการดำเนินชีวิต (2)
Download
3
รู้จักอายตนะ
Download
4
เพลิดเพลินชอบมาก อริยสัจ 4
Download
5
จะละความหลงได้อย่างไร
Download
6
รักฉบับดับทุกข์
Download
7
ละความฟุ้งซ่าน
Download
8
ธรรมะต้องเรียนกแค่ไหนถึงจะจบ
Download
9
กฏแห่งกรรม
Download
10
กุศลให้ผลเป็นความสุขที่ไม่มีโทษ (1)
Download
11
กุศลให้ผลเป็นความสุขที่ไม่มีโทษ (2)
Download
12
ธรรมะนิยาม ความตั้งอยู่แห่งธรรม
Download
13
ละสิ่งหนึ่งด้วยการได้อีกสิ่งหนึ่ง
Download
14
อธิษฐานธรรม 4 (1)
Download
15
อธิษฐานธรรม 4 (2)
Download
16
การเจริญเมตตาภาวนา
Download
17
นำภาวนา
Download
18
บทสวดรัตนสูตร โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ
Download

พระธรรมเทศนาปี 2555

พระธรรมเทศนา คำเมือง ปี 2555

พระธรรมเทศนาปี 2556

พระธรรมเทศนา อาจาริยบูชา กาล 60 ปี

พระธรรมเทศนาปี 2557

นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์

facebook นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์