Nirodharam

พระธรรมเทศนา ปี 2560
ที่
ชื่อเรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1
จิตผุดผ่อง
Download
2

กองอกุศล (กองแห่งความไม่ฉลาด)

Download
3
อายตนะ
Download
4
ปฏิบัติธรรม ทำอย่างไร (๑)
Download
5
ปฏิบัติธรรม ทำอย่างไร (๒)
Download
6
วิธีไหนทำให้จิตหลุดพ้น ได้ง่ายที่สุด
Download
7
แยกกาย แยกจิต
Download
8
พระสูตร ว่าด้วย บุคคลผู้ไปตามกระแส
Download
9
ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้นั้นเห็นธรรม
Download
10
บรรลุโสดาบันง่าย ๆ
Download
11
พระพุทธเจ้าสอนความจริงของชีวิต
Download
12
โทษของกาม คุณของเนกขัมมะ (๑)
Download
13
โทษของกาม คุณของเนกขัมมะ (๒)
Download
14
ธรรมจักร (๑)
Download
15
ธรรมจักร (๒)
Download
16
ทำไมต้องมีการทำบุญบ้าน
Download
17
เหตุกับผล ๒ คู่ (๑)
Download
18
เหตุกับผล ๒ คู่ (๒)
Download
19
การเว้นจากความชั่วทั้งหมด ยังประโยชน์ให้สำเร็จ
Download
20
     
21
     
22
     
23
     
24
     
25
     
26
     
27
     
28
     
29
     
30
     
31
     

สาธยายมนต์

สาธยายมนต์ ปี 2558

พระธรรมเทศนาปี 2555

พระธรรมเทศนา คำเมือง ปี 2555

พระธรรมเทศนาปี 2556

พระธรรมเทศนา อาจาริยบูชา กาล 60 ปี

พระธรรมเทศนาปี 2557

พระธรรมเทศนาปี 2558

กฐินสบายใจ นิโรธาราม 2558

กฐินม่วนใจ๋ สุทธจิตต์ 2558

พระธรรมเทศนาปี 2559

นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์

facebook นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์