Nirodharam

พระธรรมเทศนา ปี 2559
ที่
ชื่อเรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1
ความลับของวิญญาณ
Download
2

เอาด้วยดี - เอามายึดมั่นถือมั่น

Download
3
ที่พึ่ง
Download
4
พระมหาโมคคัลลานะสอนนางแพศยา
Download
5
ส่วนต่างๆ ของศาสนา (คำเมือง)
Download
6
ความลับของวิญญาณ (1)
Download
7
ความลับของวิญญาณ (2)
Download
8
ศรัทธา 4
Download
9
หน้าที่ของสามีและภรรยา
Download
10
ผลแห่งทาน
Download
11
กรรม
Download
12
สัตว์โลกเป็นไปตามเจตนา (กรรม)
Download
13
แผ่เมตตา - ไม่มีทุกข์ (1)
Download
14
แผ่เมตตา - ไม่มีทุกข์ (2)
Download
15
สติ 3 อย่าง
Download
16
เอาด้วยดี - เอามายึดมั่นถือมั่น (1)
Download
17
เอาด้วยดี - เอามายึดมั่นถือมั่น (2)
Download
18
อริยสัจ
Download
19
อัตตา - อนัตตา
Download
20
โลกโลก
Download
21
รตนสูตร
Download
22
สัมมาทิฏฐิ 2 ระดับ
Download
23
ผู้มีอุปการะ
Download
24
อานิสงค์ของการให้ทาน
Download
25
ทำไมต้องมีการทำบุญบ้าน
Download
26
พระพุทธเจ้าสอนความจริงของชีวิต
Download
27
อริยสัจ (แสดงธรรม ก.ค. 2559)
Download
28
     
29
     
30
     
31
     

สาธยายมนต์

สาธยายมนต์ ปี 2558

พระธรรมเทศนาปี 2555

พระธรรมเทศนา คำเมือง ปี 2555

พระธรรมเทศนาปี 2556

พระธรรมเทศนา อาจาริยบูชา กาล 60 ปี

พระธรรมเทศนาปี 2557

พระธรรมเทศนาปี 2558

กฐินสบายใจ นิโรธาราม 2558

กฐินม่วนใจ๋ สุทธจิตต์ 2558

นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์

facebook นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์