ธรรมะ จาก นิโรธาราม กรกฏาคม 2554
ที่
วันที่แสดงธรรม
เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
1.
13 ก.ค. 54
อนิจวรรค 10 พระสูตร
2.
14 ก.ค. 54
แก่นศาสนา
3.
14 ก.ค. 54
ทุกข์ 30 อย่าง
4.
15 ก.ค. 54
อริยสัจ 4
5.
16 ก.ค. 54
ขันธ์ 5 ตอนที่ 1
6.
17 ก.ค. 54
ขันธ์ 5 ตอนที่ 2
7.
17 ก.ค. 54
ธรรมะสำหรับชาวบ้าน
8.
17 ก.ค. 54
พระสูตร บุญล้างบาป
9.
18 ก.ค. 54
กรรม
10.
18 ก.ค. 54
เรื่องผี
11.
18 ก.ค. 54
ญาน
12.
23 ก.ค. 54
เหตุให้ศาสนาเสื่อม
13.
23 ก.ค. 54
ทิฏฐิสูตร
14.
24 ก.ค. 54
ธัญมัญญสูตร
15.
27 ก.ค. 54
วิถีจิต
16.
28 ก.ค. 54
อัฏฐิกสูตร
17.
30 ก.ค. 54
นางวิสาขา
**** หมายเหต ุไฟล์ที่ 2-11 คือ ธรรมะจากค่ายวัน อาสาหบูชา วันที่ 14 - 18 กรกฏาคม 2554 ***