ธรรมะ จาก นิโรธาราม กันยายน 2553
ที่
วันที่แสดงธรรม
เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
1.
3 ก.ย. 53
ความรู้ก่อนฝึกสติปัฏฐาน
2.
12 ก.ย. 53
พระพุทธเจ้าไม่ติดยศ
3.
13 ก.ย. 53
ขันธ์ ธาตุ
4.
13 ก.ย. 53
พระอาจารย์นำสมาธิ
5.
14 ก.ย. 53
เมตตานิสังสะสูตร
6.
15 ก.ย. 53
การพิจารณาปัจจัยภายใน
7.
15 ก.ย. 53
ปฏิจจสมุปบาท
8.
17 ก.ย. 53
ปฏิจจสมุปบาท สำหรับ ชาวบ้าน
9.
18 ก.ย. 53
อานาปานสติ ภาคปฏิบัติ
10.
18 ก.ย. 53
อธิบายวิธีฝึก อานาปานสติ
11.
18 ก.ย. 53
ทวนอานาปานสติก่อนทำ เตรียมท่านั่ง
12.
20 ก.ย. 53
พระพุทธเจ้าไม่ได้คิดว่า มีเราบริหารสงฆ์
13.
21 ก.ย. 53
ความเกิด ความดับ
14.
23 ก.ย. 53
เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน
15.
24 ก.ย. 53
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน นิวรณ์ ขันธ์ 5
16.
24 ก.ย. 53
การเดินจงกรม
17.
24 ก.ย. 53
พระอาจารย์นำสมาธิ
18.
25 ก.ย. 53
ธัมมานุปัสสนา อายตนะ
19.
ก.ย. 53
ธรรมะในการทำงานร่วมกัน