ธรรมะ จาก นิโรธาราม มิถุนายน 2553
ที่
วันที่แสดงธรรม
เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
1.
5 มิ.ย. 53
ความสัมพันธ์ของอริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท
2.
9 มิ.ย. 53
สงบขันธ์ อายตนะ
3.
12 มิ.ย. 53
สังขารทั้งหลาย ทั้งปวงเป็นทุกข์
4.
13 มิ.ย. 53
ธรรมชาติ ขันธ์ 5