ธรรมะ จาก นิโรธาราม กันยายน 2552
ที่
วันที่แสดงธรรม
เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
1.
01 ก.ย. 52
สติปัฏฐาน ตอนที่ 1 ( กาย เวทนา )
2.
02 ก.ย. 52
สติปัฏฐาน ตอนที่ 2 ( จิต )
3.
03 ก.ย. 52
ความสุข - งานพระบรมสารีริกธาตุ มช.
4.
03 ก.ย. 52
สติปัฏฐาน ดอยสุเทพ