ธรรมะ จาก นิโรธาราม สิงหาคม 2552
ที่
วันที่แสดงธรรม
เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
1.
03 ส.ค. 2552
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิญญาณ กับ ผัสสะ
2.
08 ส.ค. 2552
ผลทานปัจจุบัน อริยมรรค 8
3.
09 ส.ค. 2552
เหตุแห่งการทำกรรมดี กรรมชั่ว
4.
09 ส.ค. 2552
การทำประโยชน์กับเหตุแห่งความเจริญของศาสนา
5.
11 ส.ค. 2552
พุทธวิธีละความโกรธ - ดอยสุเทพ
6.
11 ส.ค. 2552
จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้
7.
14 ส.ค. 2552
เห็นธรรมชาวบ้าน
8.
16 ส.ค. 2552
อริยสัจโดย ย่อ
9.
18 ส.ค. 2552
สอนศิษย์ฝึกกรรมฐาน
10.
19 ส.ค. 2552
วิมุตติสูตร
11.
22 ส.ค. 2552
ขันธ์ 5 ชาวบ้าน
12.
23 ส.ค. 2552
ตอบปัญหาเรื่อง กรรม
13.
25 ส.ค. 2552
ความจำ อนัตตา
14.
26 ส.ค. 2552
ทิฏฐิสูตร
15.
29 ส.ค. 2552
นำสมาธิ รักตน อย่ามีตน