ธรรมะ จาก นิโรธาราม พฤษภาคม 2552
ที่
วันที่แสดงธรรม
เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
1.
02 พ.ค. 52
อนุสสติ 6
2.
07 พ.ค. 52
โลก รูป กาย
3.
08 พ.ค. 52
ธรรมะ วันวิสาขบูชา 2552
4.
08 พ.ค. 52
ปฏิบัติธรรม ภาวนา เวทนา
5.
09 พ.ค. 52
อริยมรรค 8
6.
09 พ.ค. 52
พระสูตร สติปัฏฐาน
7.
09 พ.ค. 52
สติในกาย
8.
09 พ.ค. 52
ธาตุ 18 ขันธ์ 5
9.
10 พ.ค. 52
ความรัก
10.
10 พ.ค. 52
พรหมวิหาร 4
11.
11 พ.ค. 52
ที่พึ่งของชีวิต