ธรรมะ จาก นิโรธาราม มกราคม 2552
ที่
วันที่แสดงธรรม
เรื่อง
ฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
1.
01 ม.ค. 2552
ธรรมะปีใหม่ 2552
2.
01 ม.ค. 2552
เจตนากรณียสูตร
3.
01 ม.ค. 2552
สจิตตสูตร
4.
02 ม.ค. 2552
สติปัฏฐานในชีวิตประจำวัน
5.
10 ม.ค. 2552
สติในกาย
6.
11 ม.ค. 2552
สติในการพูด
7.
23 ม.ค. 2552
ศึกษาพระสูตร จากพระไตรปิฎก